VAN HET BESTUUR

11 september 2017

De vergadering van het parochiebestuur van 28 augustus 2017 was de laatste die is bijgewoond door Mgr. van Burgsteden in zijn hoedanigheid van pastoor-administrator a.i. De samenwerking met “Bisschop Jan” is buitengewoon inspirerend en constructief geweest. De Obrecht parochie is hem in een moeilijke periode veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die zich kenmerkten door zijn grote wijsheid, deskundigheid, daadkracht en humor.

Onze nieuwe pastoor Jacques Quadvlieg was voor de tweede keer present. Het bestuur verheugt zich op de samenwerking die een vliegende start kent.

Vanzelfsprekend is in de vergadering aandacht besteed aan de feestelijke presentatie van onze pastoor op 10 september en zijn kennismaking met de parochianen, functionarissen, vrijwilligers, het gebouw en onze gewoonten en gebruiken. Deels is daarmee al een aanvang gemaakt, waarbij de kindervieringen en in het algemeen het Jeugd & Jongerenwerk prioriteit hebben gekregen. Maar er zal de komende weken op dit terrein nog veel moeten gebeuren.

Het bestuur buigt zich over plannen om in de pastorie een werkplek voor pastoor Quadvlieg te creëren en andere daarmee samenhangende projecten. Zo is een aanvang gemaakt met het opruimen van de archieven.


Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit:

Pastoor J.J. Quadvlieg - Voorzitter
Jeroen Dijkman - Vice-voorzitter
Onno Baneke - Penningmeester. Tevens lid van de gebouw commissie.
René Clumpkens - Secretaris. Tevens actief als koster.
Fred Leeman - Kunstbeleid. Tevens lid van de gebouw commissie.
Evelyne Herkemij Westerman - Communicatie & fondsenwerving.

Bereikbaarheid Parochiebestuur
Pastoor Quadvlieg is bereikbaar via het secretariaat of rechtstreeks per e-mail: pastoor@obrechtkerk.nl.
Parochiebestuur algemeen: parochiebestuur@obrechtkerk.nl
Financiële zaken: penningmeester@obrechtkerk.nl