Eerste Heilige communie

Welkom aan de tafel des Heren!
Kinderen doen hun ‘eerste heilige communie’ wanneer zij voor de eerste keer het sacrament van het Lichaam en Bloed van Jezus ontvangen onder de gedaante van brood tijdens de viering van de Eucharistie. Wanneer kinderen in staat zijn het ‘Brood des Levens’ te onderscheiden van gewoon brood, kunnen zij worden aangemeld voor de zogenaamde communiecatechese.  Meestal gebeurt dit als de kinderen 7 of 8 jaar zijn. Terecht is het vieren van de Eerste Heilige Communie een belangrijk en vaak feestelijk moment in katholieke gezinnen. Daarom worden ook ouders en verzorgers betrokken in het voorbereidingstraject.

Waarom Communie?
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf.   Tijdens de Eucharistie wordt de Heilige Hostie aan de gelovigen uitgereikt: een klein stukje brood dat tijdens het Eucharistisch gebed is veranderd in het ‘Lichaam van Christus’. Zo komt Jezus zelf aanwezig en word je door Hem tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Om de communie te mogen ontvangen moet het kind eerst zijn gedoopt.

Christelijke Initiatie: de basis!
Doopsel, eerste Communie en Vormsel worden de drie initiatiesacramenten genoemd.Deze drie sacramenten en de voorbereiding daartoe,  vormen de introductie voor het christelijk leven.  Een sacrament is een ritueel door Christus ingesteld en aan de Kerk gegeven. Daarin ontmoeten God en mens elkaar waarbij God ons Zijn genade schenkt.  Er gebeurt dus daadwerkelijk iets! Daarom wordt een sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijke leven. Zij vormen de basistoerusting van iedere katholiek. De katholieke kerk kent in totaal zeven sacramenten.

Eucharistie
De officiële naam voor de communie is ‘sacrament van de eucharistie’. Eucharistie komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. In de eucharistieviering  of heilige Mis, spreekt de priester een groot dankgebed uit over het brood en de wijn. Tijdens dit eucharistisch veranderen volgens het katholieke geloof brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus.

Communie Catechese
Kinderen die hun eerste communie gaan doen worden ‘communicanten’ genoemd. Aan de feestelijke eucharistieviering waarin zij voor het eerst de heilige Hostie ontvangen, gaat een periode van voorbereiding vooraf. In de Obrechtkerk zorgt een catechese groep hiervoor. De communicanten komen vanaf medio september tot aanvang juni twee maal per maand bijeen op de donderdagmiddag na schooltijd in de Tuinzaal van de pastorie.

Gezinsmissen
Door de doop zijn de kinderen opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Zo zijn alle katholieken met elkaar verbonden. Je zou kunnen zeggen, dat je een beetje ‘familie’ van elkaar bent: allemaal kinderen van God. Het sacrament van de eucharistie (de communie) verbindt de gelovigen niet alleen met God maar ook met elkaar. Daardoor wordt de onderlinge band steeds opnieuw versterkt.

Als je echter weinig in aanraking komt met de geloofsgemeenschap, zul je de onderlinge band minder ervaren. Het is dan ook belangrijk dat de kinderen tijdens de eerste communievoorbereiding vertrouwd raken met de ‘familie van de kerk’. Daarom wordt de aanwezigheid van de kinderen met hun ouders bij de maandelijkse gezinsmis als vanzelfsprekend geacht. Ook deelname aan de Kinderkerk op de andere zondagen tijdens de Latijnse Hoogmis, wordt aanbevolen. Kinderen leren juist door de praktijk van het eucharistie vieren, de betekenis van dit sacrament beter te begrijpen.

Ouderavonden
De parochie betrekt de ouders bij de voorbereidingen door ouderavonden te organiseren, waarbij niet alleen de praktische zaken aan bod komen maar waarbij er ook inhoudelijk wordt ingegaan op de betekenis van eucharistie. Belangrijk ook is dat de cadeaus bij het communiefeest te maken hebben met het ontluikende religieuze leven van het kind.

Rol van de ouders
De geloofsopvoeding begint thuis. Het is niet verwonderlijk, dat het gezin ook wel een ‘huiskerk’ wordt genoemd: daar wordt de basis gelegd voor een gelovig leven. De voorbereiding op de eerste communie zal beter beklijven, als er thuis aandacht voor is. Als deze gebeurtenis in het gezin een terugkerend onderwerp van gesprek is, kan dit een flinke impuls geven aan de geloofsgroei van alle huisgenoten. Een eenvoudige manier om de communievoorbereiding een zichtbare plek in de kamer te geven, is het inrichten van een hoekje of een tafeltje waar voorwerpen die met de communie te maken hebben kunnen worden neergezet of neergelegd. Als de kinderen bij de voorbereiding in de kerk het Onze Vader en het Weesgegroet leren is het een goed idee om deze gebeden thuis samen hardop te bidden, bijvoorbeeld voor het eten. Een andere suggestie om in het gezin actief met het geloof bezig te zijn in deze periode, is het inlassen van een vast moment waarop uit een kinderbijbel wordt voorgelezen.