PCI-Obrechtkerk

Wat is de PCI?
De PCI is de charitas instelling van onze parochie, t.w. de Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk).

Voor wie is de PCI?
De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten.

Wat voor zaken financiert de PCI?
Bijdragen aan mensen in moeilijke leefomstandigheden:

  • diaconale activiteiten in de parochie (kerstactie en kerstlunch ouderengroep; “High Tea” jaarlijks in augustus voor parochianen van 80 jaar en ouder);
  • collectieve projecten van het bisdom Haarlem;
  • bijdragen voor eerste opvang bij acute opnames;
  • individuele materiële hulp voor minderdraagkrachtigen;
  • projectondersteuning Amsterdamse instellingen (bv. voedselbank, hospices).

Hoe hoog zijn de bijdragen aan mensen in moeilijke leefomstandigheden?
De PCI ondersteunt aanvragen in de orde van grootte van € 50 tot € 500.

Hoe kan een aanvrager de PCI benaderen? 
Via een van onderstaande mogelijkheden:

  • stuur een e-mail naar: pci@obrechtkerk.nl;
  • stuur een briefje met uw verzoek aan de secretaris van de PCI-Obrechtkerk, p/a Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam.

Licht uw aanvraag (voor uzelf of voor anderen) duidelijk toe.

Hoe komt de PCI aan haar geld?
Door de jaren heen heeft de PCI giften ontvangen. De inkomsten uit dit opgebouwde vermogen worden gebruikt om een deel van de aanvragen te betalen. De PCI ontvangt ook donaties van particulieren.

Waarom zou u de PCI financieel ondersteunen?
Met uw donatie kunnen we extra verzoeken honoreren. Dit zullen met name verzoeken zijn van particulieren die via maatschappelijke organisaties bij ons komen. Deze bijdrage is voor u overigens als gift fiscaal aftrekbaar.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?
Door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL34 ABNA 0433 5526 03, t.n.v. PCI.Obrechtkerk te Amsterdam.
De PCI-Obrechtkerk heeft een ANBI-status, de hieruit volgende verplichte publicaties o.a. inzake de financiën kunt u vinden op de website van het bisdom.

Wordt de PCI gecontroleerd?
Ja, jaarlijks wordt een financiële verantwoording opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het Bisdom Haarlem.

Het fiscale nummer (RSIN) van de PCI-Obrechtkerk is 824108383.
Het KvK nummer van de PCI-Obrechtkerk is 75215799.