Obrechtkoor informatie

Doel
Het doel van het koor is de muziek tijdens de liturgievieringen in de Obrechtkerk naar beste vermogen te verzorgen.
Het koor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen, en wordt geleid door de dirigent. Het koor omvat ook een Gregoriaanse schola, ook onder leiding van de dirigent.

Bestuur
Het bestuur van het koor wordt gekozen uit de koorleden, en bestaat minimaal uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een bibliothecaris. De bestuursleden zijn aangegeven op de ledenlijst. Het Obrechtkoor heeft een reglement (“Reglement van het Obrechtkoor” d.d. 13 februari 1990), dat ter inzage is via de bestuursleden.

Plaats en tijd
De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot ca. 22.15 uur in de koorzaal van de Obrechtkerk. Rond 21.15 is er ongeveer een kwartier koffiepauze.
De gezongen liturgievieringen vinden plaats op zondagochtend om 10.30 uur, voorafgegaan door een repetitie die als regel begint om 9.30 uur. De kooragenda vermeldt wie er zingt en wat er gezongen wordt.

Kleding en mappen
Alleen op hoogtijdagen (Pasen, Pinksteren, Rozenkransfeest en Kerstmis, en ook op concerten) geldt als kledingvoorschrift: dames en heren geheel in het zwart gekleed. Voor de heren is een zwart pak met zwart overhemd of zwarte trui daarbij uitgangspunt. Das of strik is toegestaan, maar uitsluitend in de kleur zwart. Incidenteel kan – na mededeling – dit voorschrift ook tijdens andere uitvoeringen van kracht zijn. Voor overige uitvoeringen geldt als kledingvoorschrift: verzorgde kleding.
Tijdens uitvoeringen is het de bedoeling zoveel mogelijk gebruik te maken van zwarte mappen voor de bladmuziek; bij uitvoeringen in zwarte kleding is gebruik van de zwarte map verplicht.

Contributie
De contributie bedraagt € 60,00 per kalenderjaar. In individuele gevallen (studenten, uitkeringsgerechtigden) bedraagt de contributie € 30,00; aanspreekpunt hiervoor is de penningmeester. De hoogte van de contributie wordt tenminste eenmaal per jaar vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Betaling van de contributie voor 1 mei, per bank op IBAN NL58INGB0004601723 ten name van Penningmeester Obrechtkoor te Amsterdam.

Lidmaatschap
Voor aankomende leden is het gebruikelijk om enkele weken mee te repeteren, alvorens als vast lid te worden opgenomen. Een korte stemtest bij de dirigent volgt wanneer een aankomend lid aangeeft vast lid te willen worden. Het bestuur beslist in overleg met de dirigent uiteindelijk of een aankomend lid tot vast lid wordt benoemd.
Van koorleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan de repetities en de uitvoeringen van het koor met inachtneming van de aanwijzingen van de dirigent en het bestuur. In geval van verhindering voor een repetitie of uitvoering dient ieder koorlid zich tijdig af te melden bij een bestuurslid (Reglement van het Obrechtkoor, artikel 5).
Bij verlaten van het koor moet minimaal 1 bestuurslid op de hoogte gebracht worden.
Geregeld verschijnt een nieuwe ledenlijst. Adreswijzigingen dient men daartoe tijdig aan de secretaris of aan een ander bestuurslid door te geven.
Meer weten of lid worden? Mail naar het Obrechtkoor.

Bladmuziek
De bladmuziek is eigendom van het koor. Leden zorgen in beginsel zelf voor een nette zwarte A4-map voor hun bladmuziek, maar nieuwe leden kunnen een map van het koor in bruikleen krijgen. De bibliothecaris houdt toezicht op de bladmuziek, en ieder koorlid wordt geacht de aanwijzingen van de bibliothecaris daaromtrent op te volgen. Het is toegestaan om bladmuziek mee naar huis te nemen voor zelfstudie, maar slechts zo lang als noodzakelijk is. Na uitvoering van een werk dient de bladmuziek als regel ingeleverd te worden. Bij het verlaten van het koor is een koorlid verplicht alle bladmuziek in te leveren die eigendom is van het Obrechtkoor.
Van de koorleden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de bladmuziek; aantekeningen mogen alleen met potlood worden gemaakt, en dienen voor inlevering verwijderd te worden.

Geldig vanaf: juni 2016