home-left

WAAROM ‘GOEDE’ WEEK?

Niet zelden vragen leerlingen mij waarom Goede Vrijdag eigenlijk niet veel beter ‘slechte vrijdag’ of ‘foute vrijdag’ kan worden genoemd. En: waarom is de Goede Week… goed? 
Mijn standaard antwoord op deze serieuze vraag is: niet om wat de mensen met Jezus hebben gedaan wordt deze dag van Zijn lijden en sterven ‘goed’ genoemd, maar om wat Jezus op deze dag voor de mensen heeft gedaan is de vrijdag van de verlossing een Goede Vrijdag!  Na Goede Vrijdag volgt immers altijd Pasen: zonder lijden en kruis is er geen verrijzenis. Toch zou je jezelf  kunnen afvragen waarom dit zo in de heilsbeschikking van God is gepraktiseerd. Het thema ‘gehoorzaamheid’ wordt hier vaak bij betrokken. Voor wie hierover meer te weten wil komen, raad ik aan: lees in de Romeinenbrief van Paulus  hoofdstuk 5. Voor nu beperk ik mij tot de verzen 17 tot en met 19: 

“Door toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus.  Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.” Rom. 5:17-19

Christus wordt hier als de nieuwe Adam geïntroduceerd. Daarom is Pasen, het feest van de verrijzenis van Christus, de bevestiging van de nieuwe schepping. We vieren dan niet alleen de verrijzenis van Jezus, zijn overwinning op de dood, maar zeker ook ónze verrijzenis ! Op voorhand van onze eigen stervensweg doorheen het leven dat eens hier op aarde ophoudt,  mogen we geloven in de voortzetting ervan in de sublieme setting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Apok.12:1)  Wat een geweldig vooruitzicht! Wat een visioen van hoop!

De hoop die weerklinkt in de schitterende paasgezangen waarvan u ook gedurende deze Goede Week en met Pasen in de Obrechtkerk kunt genieten. Wees welkom om samen Pasen te vieren want de Heer is waarlijk verrezen! 
In die zin wens ik u allen een Zalig Pasen! 

Pastoor Jacques Quadvlieg 

Stille Omgang 2023

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Op 18 maart vindt de Stille Omgang plaats. Voorafgaand aan de Omgang is er in de Obrechtkerk een Pontificale Eucharistieviering met Z.H.Exc. Mgr. Dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, als hoofdcelebrant.

Kerkbalans 2023

Het thema van Actie Kerk­ba­lans 2023 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de gene­ra­ties na ons van grote waarde. Na een aantal las­tige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dank­baar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toe­komst van bete­ke­nis kunnen zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken. Uit­no­di­gend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen moge­lijk.

U wilt toch ook dat dit in stand blijft? Dat kan alleen dankzij uw financiële steun, of u nu kerkganger bent of niet. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst veel tot stand brengen en blijft de Obrechtkerk een plek van betekenis en verbinding.

Steun onze actie Kerkbalans:
IBAN nr. NL73 INGB 0000 1213 14 t.n.v. OLV Rozenkrans

Vrijwilligers gezocht

Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig kunnen we al jaren rekenen op een club trouwe helpers die niet alleen nuttig werk doen maar het ook, onderling, gezellig hebben en de parochieband levend houden. Maar die club dunt uit en daarom zijn we hard op zoek naar aanvulling.

“Waarmee houden zij zich bezig?” zult u misschien denken. Dat varieert van collecteren, ouderenbezoeken, koffieschenken, op- en afbouw van het priesterkoor rond Kerstmis en Pasen, opzetten van speciale collecte-acties, voorbereiden van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, opzetten van een kindernevendienst, kostertaken etc etc.

Misschien voelt u zich aangetrokken tot een van de genoemde taken?

Of misschien bent u bereid incidenteel te helpen bij op- of afbouw of bij kostertaken en mogen wij uw naam en adres noteren en in voorkomende gevallen contact met u opnemen?

Of misschien wil u eerst meer weten?

Bel voor vragen en overleg met Virginie Heukensfeldt Jansen (06 5067 1764) of met René Clumpkens (06 2293 2759), of laat een e-mail achter op secretariaat@obrechtkerk.nl.

Eén ding kunt u met zekerheid stellen: wij hebben ú nodig.

Het parochiebestuur