home-left

Een verwarmde kerk met Kerstmis

Beste medeparochianen,

Hoe warm zit u er bij? In de Obrechtkerk helaas voorlopig niet. Want ook de Obrechtkerk moet bezuinigen op stookkosten. Wél stoken zou ons meer dan100.000 euro kosten, zo’n 65.000 euro meer dan andere jaren.
Is het bij u thuis wél behaaglijk warm en kunt u de energietoelage die binnenkort op uw rekening wordt gestort, best missen, dan willen wij u graag op een idee brengen.
Voor de vieringen van Kerstmis maken we namelijk een uitzondering op het niet stoken om u, het koor en het orkest, te ontvangen in een opgewarmde kerk.
Uw bijdrage zou ons enorm helpen die kosten enigszins behapbaar te houden.
Aarzel daarom niet en stort uw energietoelage onder vermelding van ’stookkosten’ op IBAN NL98 INGB 0000 1071 87. Hartelijk dank!

Christus Koning en Advent

Op zondag 20 november viert de kerk het Hoogfeest van Christus Koning van het heelal. We gedenken de universele heerschappij van Jezus, het mensgeworden Woord van God. Het is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar In de Evangelie lezing van deze zondag (in het ‘C-jaar’) wordt een gedeelte uit het Lijdensverhaal volgens Lucas gelezen. Daaruit blijkt dat de koninklijke weg van de Verlosser er een is van lijden die Hem zou voeren tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Zijn glorie is de onze geworden.
Paus Benedictus XVI drukte het wezen van Christus’ koningschap als volgt uit. “Het Koninkrijk van Christus volgt de criteria van deze wereld niet. Zijn maatstaf is de liefde, de toewijding, de inzet voor de behoeftigen naar lichaam en ziel. Als we in het Onze Vader bidden dat zijn rijk kome, dan vereist dat van ons dat we de bereidheid hebben de wil van onze koning in ons eigen leven om te zetten. De Heer zal ons laten zien waarmee we onze medemensen kunnen helpen.”

Na vier weken Advent is het Kerst
We hebben dit jaar te maken met een lange Advent. Zondag 27 november is het de Eerste Zondag van de Advent en het begin van een nieuw kerkelijk jaar. In dit jaar volgen we de lezingencyclus van het jaar A. Daarin staat het Evangelie volgens Mattheus centraal. Advent is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. Aangezien het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd. Het boetekarakter van de Advent is in de loop van de tijd enigszins naar de achtergrond geraakt. De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer en Gebed. De kleur van boete en inkeer in de katholieke Kerk is paars. De paarse kleur domineert in de Advent de kerkinterieurs. Ook de adventskrans is vaak versierd met een paars lint. Alleen op de derde, ‘blijde’ zondag in de advent (‘gaudete’) wordt het paars door rozerood vervangen, ten teken dat Kerstmis nabij is.

Johannes de Doper
Is in het Oude Testament de profeet Jesaja een ‘grote verwachter’, in het Nieuwe Testament is dat Johannes de Doper. Kort voordat Jezus als volwassen man in de openbaarheid trad, schiep Johannes met zijn dooppraktijk namelijk de praktijk van intense inkeer en van vreugdevolle verwachting.

Maria, de Moeder van Jezus
De Advent is de tijd van mannen als Jesaja en Johannes de Doper, die de verwachting van de Messias gepredikt hebben. Daarnaast is de Advent natuurlijk óók de tijd van een vrouw: Maria, de moeder van Jezus. Mogen wij aan de hand van de blijde geheimen van de Rozenkrans, met Maria ons voorbereiden op de komst van Christus met Kerst en zo oog blijven houden voor de allerarmsten en de allerzwaksten in onze samenleving. In deze zin wens ik u van harte een genadevolle Advent toe.

Pastoor Jacques Quadvlieg

Eerste Heilige Communie en Vormsel Catechese 2022-2023

Na vruchtbaar overleg is besloten dat de parochies van de Obrechtkerk en Vredeskerk nauw gaan samenwerken op gebied van jeugd- en jongerenwerk. Dat betekent dat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gezamenlijk plaatsvindt. Aangezien het aantal katholieken afkomstig uit het buitenland toeneemt, zal er een Engelstalig catecheseprogramma worden aangeboden naast de catechese in de Nederlandse taal.

Nederlands
De Nederlandstalige Catechese voor alle kinderen van 4-12 jaar vindt tweewekelijks, op zaterdagmiddag, plaats in de pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9, 1072 JS. Aansluitend op deze catechese is er in de Vredeskerk 1x per maand een familie/gezinsviering voor (groot)ouders, broertjes en zusjes, en belangstellenden (zie voor data catechese jaarplan 2022-2023). Deze catechese bijeenkomsten zijn natuurlijk al een aanloop naar de uiteindelijke specifieke sacramentenvoorbereiding. Vanaf 14 januari begint de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De catechese, algemeen, gaat gewoon door, maar de communicanten worden vanaf 14 januari één aparte groep. De Eerste Heilige Communievieringen zelf zullen resp. in de Obrechtkerk op zondag 4 juni 2023 en in de Vredeskerk op zondag 11 juni 2023 plaatsvinden.
 
Internationaal
In de Tuinzaal bij de Obrechtkerk vindt de catechese plaats voor de Engelstalige kinderen (zie voor data catechese jaarplan 2022-2023). Elke zaterdagavond is er in de Obrechtkerk om 17.00 uur The International Family Mass. In de Engelse Taal. Adres: Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam.  Ook Nederlandstaligen zijn hierbij van harte welkom. Deze Eucharistieviering is vrij levendig en compact (duur ongeveer 40 minuten) aangezien er veel jonge gezinnen met hun vaak kleine kinderen aan deel nemen. De viering van de First Holy Communion Sacrament vindt plaats op zaterdag 3 juni om 17.00 uur in de Obrechtkerk.
 
Heilig Vormsel
De voorbereiding op het Vormsel zal voor beide parochies plaats vinden in de Obrechtkerk via een Nederlandstalig en een Engelstalig spoor. Data hieromtrent worden z.s.m. bekend gemaakt.
 
Aanmelding
Ouders kunnen hun kind(eren) opgeven bij:
 
secretariaat Obrechtkerk, mail secretariaat@obrechtkerk.nl
en bij secretariaat Vredeskerk, mail parochie.vredeskerk@kpnmail.nl
 
Wij hopen op een mooi catechetisch en liturgisch jaar en danken u voor uw betrokkenheid.
 
Namens catecheseteam Vera Schneijderberg, catechist
Namens jeugd- en jongerenwerk ‘dejongeobrecht’,Teun Struycken, coördinatie
Namens The English Catechism Team, Maria Pathrose, catechist
 
Pastoor E. H. Fennis
Pastoor J.J. Quadvlieg
 

Het parochieel overleg

Hoe is communicatie tussen parochianen en het bestuur geregeld?
Het parochieel overleg binnen de Obrecht gemeenschap verdient de aandacht!

Het was voor niemand makkelijk om het gevoel van verbondenheid vast te houden toen we elkaar door de pandemie zo weinig konden ontmoeten. Het bestuur proeft in diverse recente gesprekken met parochianen dan ook een grote behoefte aan verbinding. Niet alleen op geestelijk maar ook op meer operationeel en beleidsmatig terrein.
Al voor het uitbreken van de pandemie is het ‘parochieel overleg’ ingesteld. In dat overleg zijn het bestuur en vertegenwoordigers van de diverse, binnen de parochie actieve, vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lectoren, de collectanten, de koren, de Engelstalige gemeenschap, de Jonge Obrecht voor jeugd- en jongerenwerk, de caritas, etcetera. En ook de groep ‘parochianen’ die door Boudewijn Mutsaerts wordt vertegenwoordigd.
Tijdens dit overleg informeren het bestuur en de vrijwilligers elkaar over hun plannen en hun wensen. Het orgaan is dan ook bedoeld als overleg- en adviesorgaan waarmee ook de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.

De onderwerpen die doorgaans op de agenda staan zijn eerder beleidsmatig, financieel of organisatorisch dan spiritueel van aard. Tegelijkertijd is er ruimte voor initiatieven op dat gebied en worden suggesties van harte toegejuicht.
Wil het overleg goed functioneren, dan is het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de diverse groepen en hun achterbannen in goed contact zijn met elkaar. De vertegenwoordiger moet immers kunnen verwoorden wat in zijn of haar groep leeft.

Het bestuur ervaart de bijeenkomsten van het parochieel overleg als vruchtbaar maar hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog meer uit zal komen. Het is een belangrijk orgaan waarbinnen wordt gebouwd aan de toekomst van onze kerk en onze parochiegemeenschap. Het verdient de aandacht van allen!

Onder het kopje ‘agenda’ op de website worden de vergaderdata van het parochieel overleg voortaan aangekondigd.

Het parochiebestuur

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor. Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!