home-left

Vrijwilligers gezocht

Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig kunnen we al jaren rekenen op een club trouwe helpers die niet alleen nuttig werk doen maar het ook, onderling, gezellig hebben en de parochieband levend houden. Maar die club dunt uit en daarom zijn we hard op zoek naar aanvulling.

“Waarmee houden zij zich bezig?” zult u misschien denken. Dat varieert van collecteren, ouderenbezoeken, koffieschenken, op- en afbouw van het priesterkoor rond Kerstmis en Pasen, opzetten van speciale collecte-acties, voorbereiden van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, opzetten van een kindernevendienst, kostertaken etc etc.

Misschien voelt u zich aangetrokken tot een van de genoemde taken?

Of misschien bent u bereid incidenteel te helpen bij op- of afbouw of bij kostertaken en mogen wij uw naam en adres noteren en in voorkomende gevallen contact met u opnemen?

Of misschien wil u eerst meer weten?

Bel voor vragen en overleg met Virginie Heukensfeldt Jansen (06 5067 1764) of met René Clumpkens (06 2293 2759), of laat een e-mail achter op secretariaat@obrechtkerk.nl.

Eén ding kunt u met zekerheid stellen: wij hebben ú nodig.

Het parochiebestuur

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik kom het lijden verlichten”.

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor- en najaar.
Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.
De kosten voor deze reis bedragen €295.- ; hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. In de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. De kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van 26 tot 30 augustus 2022.

De bisschop, mgr. Jan Hendriks, zal in Banneux aanwezig zijn voor een ontmoeting met de pelgrims en de internationale pontificale mis op zondag.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneux familie”? Neem dan contact op met: Ellen van der Laan: 06-30918592 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com / Eva Onderwater: 0297-222208.

PINKSTEREN: KOM HEILIGE GEEST

Met Pinksteren is het vijftig dagen geleden dat de Paastijd begon met het feest van de Verrijzenis van de Heer. Dat de verzekering van het eeuwig leven bij God niet alleen bestemd is voor ‘the happy few’ moge blijken uit de zendingsopdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf bij zijn Hemelvaart. Maar iedere leerling moet worden toegerust met kennis voordat men gezonden kan worden. Daartoe beloofde Jezus hen een Helper te sturen, de Heilige Geest. De Geest van waarheid die alles in herinnering zou brengen wat Jezus heeft geopenbaard. Wij nemen nu de plaats in van de leerlingen van toen. Geroepen om toegerust en uitgezonden te worden. Want God heeft ons nodig, zoals al overduidelijk blijkt uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem († 348):

“De Geest is enkelvoudig, maar toch bewerkt Hij, volgens de wil van God en in naam van Christus, velerlei genaden. Van de één gebruikt Hij de tong om wijsheid te verkondigen; van een ander verlicht Hij de ziel door de gave van profetie; weer een ander geeft Hij de macht om duivels uit te drijven; weer een ander ontvangt de gave van verklaring der heilige Schrift. Van de één versterkt Hij de zelfbeheersing, een ander leert Hij de werken van barmhartigheid, nog een ander leert Hij vasten en de versterving, weer een ander leert Hij de aardse begeerten minachten, en nog een ander geeft Hij de bereidheid tot het martelaarschap. Bij de éne werkt Hij zo, bij de ánder anders, maar steeds blijft Hij geheel zichzelf. Er staat immers geschreven: ‘Aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen’ (1 Kor. 12, 7)…. Als een mens die eerst in het duister loopt plots de zon opmerkt, wordt zijn oog verlicht en ziet hij duidelijk wat hij tevoren niet zag. Zo is het ook met wie de heilige Geest waardig bevonden wordt: zijn ziel wordt verlicht en op bovenmenselijke wijze ziet hij datgene waarvan hij geen weet had. Zo is ook de heilige Geest: Hij is één, enkelvoudig en ondeelbaar, maar aan ieder deelt Hij zijn genade uit zoals Hij het wil.”

Laten wij elkaar steunen in het gebed opdat wij de genade van het Pinksterfeest mogen erkennen in ons leven en de vruchten van een zuivere christelijke lifestyle met elkaar kunnen delen.

In die zin wens ik u allen een Zalig Pinksteren!

Pastoor Jacques Quadvlieg

Het parochieel overleg

Hoe is communicatie tussen parochianen en het bestuur geregeld?
Het parochieel overleg binnen de Obrecht gemeenschap verdient de aandacht!

Het was voor niemand makkelijk om het gevoel van verbondenheid vast te houden toen we elkaar door de pandemie zo weinig konden ontmoeten. Het bestuur proeft in diverse recente gesprekken met parochianen dan ook een grote behoefte aan verbinding. Niet alleen op geestelijk maar ook op meer operationeel en beleidsmatig terrein.
Al voor het uitbreken van de pandemie is het ‘parochieel overleg’ ingesteld. In dat overleg zijn het bestuur en vertegenwoordigers van de diverse, binnen de parochie actieve, vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lectoren, de collectanten, de koren, de Engelstalige gemeenschap, de Jonge Obrecht voor jeugd- en jongerenwerk, de caritas, etcetera. En ook de groep ‘parochianen’ die door Boudewijn Mutsaerts wordt vertegenwoordigd.
Tijdens dit overleg informeren het bestuur en de vrijwilligers elkaar over hun plannen en hun wensen. Het orgaan is dan ook bedoeld als overleg- en adviesorgaan waarmee ook de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.

De onderwerpen die doorgaans op de agenda staan zijn eerder beleidsmatig, financieel of organisatorisch dan spiritueel van aard. Tegelijkertijd is er ruimte voor initiatieven op dat gebied en worden suggesties van harte toegejuicht.
Wil het overleg goed functioneren, dan is het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de diverse groepen en hun achterbannen in goed contact zijn met elkaar. De vertegenwoordiger moet immers kunnen verwoorden wat in zijn of haar groep leeft.

Het bestuur ervaart de bijeenkomsten van het parochieel overleg als vruchtbaar maar hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog meer uit zal komen. Het is een belangrijk orgaan waarbinnen wordt gebouwd aan de toekomst van onze kerk en onze parochiegemeenschap. Het verdient de aandacht van allen!

Onder het kopje ‘agenda’ op de website worden de vergaderdata van het parochieel overleg voortaan aangekondigd.

Het parochiebestuur

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor. Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!