home-right

Vieringen & agenda

Gebedsintenties kunt u mailen aan het secretariaat, onder vermelding van de naam en de datum van de betreffende zondag.

Reserveren voor de vieringen kunt u via het online reserveringssysteem.

 • za
  11
  feb
  2023

  INTERNATIONAL FAMILY MASS

  17:00
 • zo
  12
  feb
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • za
  18
  feb
  2023

  INTERNATIONAL FAMILY MASS

  17:00
 • zo
  19
  feb
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • wo
  22
  feb
  2023

  Eucharistieviering Aswoensdag

  19:30
 • za
  25
  feb
  2023

  INTERNATIONAL FAMILY MASS

  17:00
 • zo
  26
  feb
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30

Volledige agenda

Obrechtinfo
Regelmatig het laatste Obrechtnieuws per e-mail ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

For our international guests
Please read our information in English.

Vormselcatechese 2023 Vredesparochie en Obrechtparochie

Op zondag 29 januari gaat een reeks leuke en inspirerende catechesebijeenkomsten van start op zondagen (11.45 – 13.15 uur in de Obrecht) ter voorbereiding op het vormsel. De vormselviering is op zondag 9 juli 2023 in de Obrechtkerk met onze bisschop Mgr Hendriks als celebrant.

De catechese is gebaseerd op de methode Vormselkracht, uit de serie: Het licht op ons pad, zie: www.hetlichtoponspad.com/vormselkrachter wordt gebruik gemaakt van een werkboek en een appgroep voor vormelingen en hun ouders.

De vormselcatechese is gericht op vormelingen van groep 8 en wat ouder. Er is een korte online informatiebijeenkomst op maandag 23 januari om 20.30 uur. Aanmelden en meer informatie bij catechist Teun Struyken, via secretariaat Obrechtkerk, mail secretariaat@obrechtkerk.nl

Vriendelijke groet, pastoor Fennis, pastoor Quadvlieg en de vrijwilligers in de jeugd- en jongeren werkgroepen in de Vredeskerkparochie en de Obrechtparochie

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 – 2023

Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd – op verzoek van paus Fran­cis­cus – in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.

Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 wordt de Synode af­ge­slo­ten in Vati­caan­stad in Rome. De afgelopen maan­den zijn ook in ons bisdom mensen bijeen­ge­ko­men om te spreken over de thema’s ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding (= communio, participatio en missio). Van alle gesprekken en bij­een­komsten in pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen, door reli­gi­euzen en jon­ge­ren, zijn ver­slagen gemaakt. 

De verslagen en samenvattingen zijn te lezen op de website van het bisdom.

Vriendjes van Jezus

‘Friends of Jesus‘ is een educatief programma voor kinderen (3 t/m 7 jaar) om hun kennis over en geloof in Jezus te versterken door middel van knutselwerkjes, liedjes en gebeden.

1x per maand van 16:30-17:30u op maandag (Nederlands & Engels) en op dinsdag (Spaans).

Voor  moeders is er gelijktijdig een nevenactiviteit. 

Voor deelname aan deze activiteit wordt een contributie gevraagd van €35,-. Het bedrag graag overmaken naar NL02 INGB 0003 1364 79 t.n.v. Stichting Josko inzake Club de Borcht.

Aanmelding en betaling: via het Inschrijfformulier (maximum 15 kinderen per groep). 

Contactpersoon: Monica Reintjens +316 4861 5212

Het parochieel overleg

Hoe is communicatie tussen parochianen en het bestuur geregeld?
Het parochieel overleg binnen de Obrecht gemeenschap verdient de aandacht!

Het was voor niemand makkelijk om het gevoel van verbondenheid vast te houden toen we elkaar door de pandemie zo weinig konden ontmoeten. Het bestuur proeft in diverse recente gesprekken met parochianen dan ook een grote behoefte aan verbinding. Niet alleen op geestelijk maar ook op meer operationeel en beleidsmatig terrein.
Al voor het uitbreken van de pandemie is het ‘parochieel overleg’ ingesteld. In dat overleg zijn het bestuur en vertegenwoordigers van de diverse, binnen de parochie actieve, vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lectoren, de collectanten, de koren, de Engelstalige gemeenschap, de Jonge Obrecht voor jeugd- en jongerenwerk, de caritas, etcetera. En ook de groep ‘parochianen’ die door Boudewijn Mutsaerts wordt vertegenwoordigd.
Tijdens dit overleg informeren het bestuur en de vrijwilligers elkaar over hun plannen en hun wensen. Het orgaan is dan ook bedoeld als overleg- en adviesorgaan waarmee ook de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.

De onderwerpen die doorgaans op de agenda staan zijn eerder beleidsmatig, financieel of organisatorisch dan spiritueel van aard. Tegelijkertijd is er ruimte voor initiatieven op dat gebied en worden suggesties van harte toegejuicht.
Wil het overleg goed functioneren, dan is het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de diverse groepen en hun achterbannen in goed contact zijn met elkaar. De vertegenwoordiger moet immers kunnen verwoorden wat in zijn of haar groep leeft.

Het bestuur ervaart de bijeenkomsten van het parochieel overleg als vruchtbaar maar hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog meer uit zal komen. Het is een belangrijk orgaan waarbinnen wordt gebouwd aan de toekomst van onze kerk en onze parochiegemeenschap. Het verdient de aandacht van allen!

Onder het kopje ‘agenda’ op de website worden de vergaderdata van het parochieel overleg voortaan aangekondigd.

Het parochiebestuur